پلیستیم گلوبال نمایش بزرگتر

پلیستیم گلوبال

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

پلیستم گلوبال به صورت ویژه و همراه با PGR جهت کنترل بخش های زایشی گیاهان(گل، گرده، میوه، بذر) و نقاط رویشی تولید شده استو دارای قدرت جذب بالا و سریع توسط گیاهان می باشد.

به دلیل پارامترهای خارجی (تغذیه، آب و هوا، شرایط خاک، مسائل فیزیولوژیکی) غالبا مشکلاتی در زمان گلدهی، میوه دهی و توسعه ریشه وجود دارد. در این چنین شرایط منفی سیستم هورمونی و آنزیمی گیاه درست کار نمی کند. پلیستم گلوبال  این سیستم را مورد حمایت خود قرار داده و باعث توسعه گلدهی و میوه دهی می شود.

استفاده پلیستم گلوبال در دوره قبل از گلدهی باعث افزایش تعداد گل ها و میوه ها شده و از ریزش گل و میوه جلوگیری می کند. و بدین ترتیت پلیستم گلوبال باعث افزایش کیفیت و عملکرد می شود. زمانی که رشد رویشی زیاد از حد سرعت داشته باشد آن را کنترل نموده و باعث کاهش سرعت آن و القا رشد زایشی می شود.

در روش مصرف ریشه ای پلیستم گلوبال باعث تقویتسیستم ریشه ای و توسعه آن می شود و حتی باعث القا گلدهی در گیاه شده و همچنین از ریشه ها به کل بدنه گیاه منتقل می شود.

روش و میزان مصرف: (محلولپاشی و کودآبیاری)

تمام گیاهان: براساس نیاز 150 – 200 سی سی در 100 لیتر آب (طبق نظر مشاور تغذیه)

اختلاط پذیری: این محصول قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودهای شیمیای را دارد اما توصیه می شود در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.

نیتروژن کل: 8 %   نیتروژن (نیتریک) : 1/3 %   نیتروژن (آمونیاک): 2/1 %   نیتروژن (اوره): 4/6 %

فسفر : 11 %   پتاسیم : 5 %               حداکثر میزان بیورت: 0/05

بسته بندی: 1- 5 لیتر