ول استار نمایش بزرگتر

ول استار

Vellsam

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

ول استار ( کمپلکس کلسیم ، اصلاح کننده شوری خاک )

ول استار کود مایعی است که با ترکیب کلسیم محلول و اسیدهای آلی (هپتاگلوکونیک اسید) جهت اصلاح شوری خاک و برطرف کردن کمبود کلسیم فرموله شده است. کلسیم موجود در این محصول از طریق مکانیسم تبادل یونی، سدیم موجود در خاک را خنثی کرده در نتیجه موجب می شود فرآیند شستشو و انعقاد نمک بهتر صورت پذیرفته و از این طریق ساختمان خاک بهبود یابد. بعلاوه نفوذ پذیری و تخلخل خاک افزایش یافته و با زهکشی و کم شدن شوری اطراف ریشه ها و ساقه های زیرزمینی فواید زیادی را جهت رشد و توسعه گیاه فراهم میسازد. گذشته از این اسیدهای آلی، تحرک کلسیم در خاک را افزایش داده و با گذشت زمان باعث کاهش شوری (EC) خاک می گردد.

استفاده از ول استار Vellstar برای موارد زیر توصیه می گردد:

افزایش رشد ریشه و همچنین جذب وانتقال آب و عناصر غذایی به گیاه.

تحرک کلسیم در خاک و بهینه سازی مصرف کلسیم.

محافظت از گیاه و تنظیم خاک در شرایط شوری.

مقدار مجاز و  روش استفاده:

با توجه به خصوصیات خاک؛

خاک های نرمال 2/5 – 5 لیتر در هکتار

خاک های غیر قابل نفوذ و متراکم 10 – 20 لیتر در هکتار با چند تکرار

خاک های دارای سدیم و ترک دار 15 – 20 لیتر در هکتار با چند تکرار

در صورت بروز مشکل جوانه 15 -20 لیتر در هکتار با چند تکرار

(مصرف هر یک الی دو هفته در طول رشد میوه)

با توجه به خصوصیات آب؛

آب با شوری متوسط (1/5 gr/Li) به میزان 12-15  cc/m3

آب شور (1/5- 2/5 gr/Li) به میزان 35   cc/m3

آب بسیار شور (بیش از 2/5 gr/Li) به میزان 60   cc/m3

 

 

 

 

ترکیبات :

اکسید کلسیم

14%

اسیدهای آلی

15%

pH

4/9

چگالی

g/cc  1/42