میکرو تن روی نمایش بزرگتر

میکرو تن روی

Swiss Grow

محصول جدید

26 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

 

تجزیه ضمانت شده:


میکروتن  با 20 درصد روی قابل جذب محصولی ویژه جهت جبران کمبود روی و دیگر ریز مغذی ها می باشد.
 

این محصول به صورت پودر کاملا محلول در آب بوده و مناسبمصرف به صورت  محلولپاشی و همراه آبیاری برای محصولات صیفی ، باغی و زراعی می باشد.

 

عنصر روی جز تکمیل کننده ساختمان بسیاری از آنزیم ها می باشد و در سوخت و ساز DNA و RNA نقش بسزایی ایفا می کند.

 

یکی از دلایل بروز کمبود روی آهکی بودن و pH  بالای خاک ها می باشد همچنین استفاده بیش از حد فسفر و تجمع بیش از اندازه آن در خاک باعث کاهش قابلیت دسترسی روی توسط گیاه می شود.

کمبود روی باعث کاهش پروتئین سازی و انباشته شدن اسید های آمینه در گیاه می شود.

 

کمبود روی بر سوخت و ساز هورمون های گیاهی ، به ویژه ایندول استیک اسید تاثیر می گذارد که در پی آن طویل شدن شاخسار کاهش می یابد و در نتیجه آن کاهش رشد و ریز برگی را به دنبال خواهد داشت

 

ساختمان و عملکرد غشا های سلولی به شدت تحت تاثیر کمبود روی قرار می گیرد. روی هم در تکامل ساختار غشا و هم در حفاظت آن در برابر صدمات مختلف نقش ایفا می کند

 

عناصر ریز مغذی به صورت کمپلکس با مولکول طبیعی و ارگانیک  (LSA)می باشند که تضمین کننده جذب بالا و سریع عناصر و تحرک بالای آن ها در داخل گیاه است.

 

دستورالعمل مصرف:

درختان میوه و باغات : محلولپاشی از زمان شروع فصل و بیداری درختان تا زمان بار دهی با 2 - 3 تکرار و یا با اوایل نشانه های کمبود 1/5 الی 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب جهت یک هکتار

میزان مصرف عمومی جهت سبزی و صیفی :  1 - 1/5 کیلوگرم در 1000 لیترآب جهت یک هکتار با   2 - 3 تکرار

در صورت مصرف همراه آبیاری جهت جذب ریشه ای 5 - 10 کیلوگرم در هکتار