پلیستیم 239 نمایش بزرگتر

پلیستیم 239

Swiss Grow

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

پلیستم کود ویژه ای جهت حفاظت از محصولات در مقابل هر نوع استرس و رفع هرگونه اثرات منفی ناشی از آن و تسریع رشد رویشی و زایشی می باشد. باعث القا فعالیت های رویشی به گیاه می شود و در زمان وقوع استرس در کوتاهترین زمان باعث بازیابی گیاه می شود. بسته به نوع NPK موجود در آن و میزان مصرف آن دارای کارایی های متفاوت می باشد. در میزان مصرف پایین باعث تقویت رشد رویشی ، در میزان مصرف بالا باعث تقویت رشد زایشی و در میزان مصرف معمولی باعث تقویت هردو می شود مخصوصا در شکل گیری غنچه گل و هم زمان سازی گل دهی و میوه دهی، جلوگیری از ریزش میوه و تقویت گلدهی و تسریع تقسیم سلولی بسیار موثر می باشد. میزان مصرف پلیستم بستگی به هدف ما از مصرف آن می باشد. اگر فقط هدف ما تقویت رشد رویشی باشد مصرف پلیستم 312 با میزان مصرف پایین توصیه می شود. اگر هدف ما تسریع گلدهی و رشد برگ ها باشد پلیستم243 توصیه می شود، و اگر هدف ما جلوگیری از ریزش گل و میوه و جلوگیری از اثرات سو تنش ها و توسعه گلدهی و میوه دهی و توسعه و ایجاد تعادل در بخش های رویشی مصرف پلیستم 312 با میزان مصرف بالا توصیه می شود. اگر هدف افزایش رشد میوه و رسیدن آن باشد و یا رشد رویشی با سرعت کمتری انجام گیرد و رشد زایشی تسریع شود پلیستم 239 توصیه می شود.

مصرف ریشه ای پلیستم312 باعث تسریع توسعه ریشه و تحریک شکلگیری ریشه های جدید می شود. همچنین باعث محافظت از ریشه در شرایط تنش در خاک می شود. از زمانی که در محصول پلیستم 124 ریز مغذی روی استفاده گردید می توان آن را جهت بارور کردن دانه های غلات مورد استفاده قرار داد. به علاوه پتاسیم مورد نیاز فاز نهایی محصولات را تامین و تولید گیاهانی ایستا می نماید.

روش و میزان مصرف: ( مصرف به صورت محلولپاشی)

تمام محصولات براساس نیاز 50 -150 گرم در 100 لیتر آب ( توصیه می شود قبل از مصرف از توصیه مشاورین تغذیه استفاده گردد )

قابلیت اختلاط: این محصول را می توان با اکثر کودها و سموم کشاورزی مصرف نمود ولی توصیه می شود حتما در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.

 

 

 

پلیستم 239: 

نیتروژن کل 10 %  نیتروژن(نیتریک):  9 %   نیتروژن (آمونیاک): 1 %  

  فسفر : 15 %     پتاسیم : 45 %

اسیدیته در محلول 0/2 درصد: 5/5 – 6/0

پلیستم 312:  

نیتروژن کل: 27 %    نیتروژن(نیتریک): 5/1 %     نیتروژن(آمونیاک): 1/8 %      نیتروژن(اوره): 20/1  %

فسفر : 9 %     پتاسیم : 18 %          بور : 0/05 %    منگنز : 0/1 %      روی : 0/1 %

 اسیدیته در محلول 2/0 درصد: 5/5 – 0/6

پلیستم 243:

نیتروژن کل: 14 %   نیتروژن(نیتریک): 14 %    نیتروژن( آمونیاک): 5/5 %     نیتروژن(اوره): 2/5  %  

فسفر :  28 %    پتاسیم : 21 %   منگنز : 0/1 %     روی : 0/1 %

اسیدیته در محلول 0/2 درصد: 5/5 – 6/0

 

بسته بندی: 1- 2/5 – 5 کیلوگرم