اسپرینتر پلاس نمایش بزرگتر

اسپرینتر پلاس

Genta

محصول جدید

28 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

 

تولید پایدار ریشه های استوار

 

تاثیر اسپرینتر پلاس بر گیاهان:

باعث تحریک گیاه به تولید ریشه های جانبی جدید شده و درنتیجه جذب آب و عناصر غذایی را افزایش می دهد.

- باعث ترمیم ریشه های آسیب دیده می شود و رشد مجدد آن ها را به دنبال دارد.

- باعث بهبود شرایط خاک شده و فرآیند های شیمیایی را شتاب می دهد.

- باعث تحریک گیاه به افزایش رشد در شرایط تنش می گردد.

- باعثکمک به رفع مشکلات ناشی کوددهی و آبیاری غلط می شود.

تاثیر بر بذر

- تقویت جوانه زنی

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل

فسفر

روی محلول

کلات روی

6 %   

30 %

5/4 % 

2/2%

 

 

 

 

 

دستور العمل مصرف:

 

 

زمان مصرف

میزان مصرف

صیفیجات

تولید گیاهچه به صورت ریشه ای

1250-750 گرم در هزار لیتر آب

زمان انتقال گیاهچه

10-5 کیلوگرم در هکتار

درصورت بروز بیماری های ریشه ای

10-5 کیلوگرم در هکتار

زمان بروز تنش طی دو تکرار

10-5 کیلوگرم در هکتار

 

 

مرکبات و درختان میوه

زمان رشد زایشی – قبل از گلدهی

10-5 کیلوگرم در هکتار

 

مصرف ریشه ای

 

انگور- پسته - زیتون

زمان رشد زایشی – قبل از گلدهی

10-5 کیلوگرم در هکتار

 

مصرف ریشه ای